Small textMedium textMaximum text
  •  
    Background: Lettergrootte
 
Ik ben werknemer
 
 
 
Ik ben met pensioen
 
 
 
Ik ben uit dienst
 
 
 
Het Pensioenfonds
 
 
 
U bent hier: Ik ben werknemer»Mijn pensioensituatie»Arbeidsongeschikt


Arbeidsongeschikt

Per 1 januari 2006 is de WAO opgevolgd door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het belangrijkste kenmerk van deze wet: wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, wordt met financiële prikkels gestimuleerd om aan het werk te blijven (of weer te gaan). De keerzijde daarvan: gedeeltelijk arbeidsongeschikten die niet of maar weinig aan het werk blijven, krijgen te maken met een sterke terugval in inkomen. Dit zogeheten WGA-hiaat mag door pensioenfondsen niet verzekerd worden, zoals voorheen wel het geval was met het enigszins vergelijkbare WAO-hiaat. De ARCADIS-pensioenregeling bevat dan ook geen voorziening hiervoor. Deze wordt wel door uw werkgever aangeboden, de zogeheten WGA-hiatenverzekering (zie cao ARCADIS).

Wel zijn er voor het geval u tenminste 35% arbeidsongeschikt raakt andere zaken bij het pensioenfonds geregeld:

1 Het WIA-excedentpensioen
Het WIA-excedentpensioen regelt twee zaken:
a bij volledige arbeidsongeschiktheid krijgt u een aanvulling op uw WIA-uitkering van (‘bij aanvang’) 10% van uw laatste salaris. In geval van een IVA-uitkering (duurzaam volledig arbeidsongeschikt) is deze aanvulling 5%, omdat de IVA-uitkering zelf al 75% is).
b bij volledige arbeidsongeschiktheid krijgt u een uitkering van (‘bij aanvang’) 70% van het deel van uw salaris boven de maximum salarisgrens van de WIA. In de WIA bent u (net als voorheen in de WAO) verzekerd voor een salaris tot € 51.978 (peildatum 1-1-2015). Het WIA-excedentpensioen zorgt ervoor dat u ook voor het salarisdeel daarboven verzekerd bent.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van tenminste 35% wordt het WIA-excedentpensioen volgens een vaste staffel naar rato vastgesteld. De uitkering loopt door zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. Als u na verloop van tijd in een lagere of hogere uitkeringsklasse terecht komt, wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen naar rato mee verlaagd of verhoogd.

Bent u niet meer in dienst van ARCADIS dan wordt bij toename van het arbeidsongeschiktheidspercentage de uitkering niet verhoogd. Bij uitdiensttreding bij ARCADIS dient u (of uw nieuwe werkgever) dus te zorgen voor het eventueel afdekken van het risico van inkomensverlies bij toenemende arbeidsongeschiktheid. Bij afname van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt de uitkering vanuit het pensioenfonds echter wel verlaagd. Immers, u kunt dan zelf weer meer inkomen uit arbeid verwerven.

2 Pensioenopbouw bij
arbeidsongeschiktheid
Zolang u recht hebt op een WAO- of WIA-uitkering blijft u verder bouwen aan uw pensioen en bent u voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent vrijgesteld van premiebetaling. U bouwt pensioen op op basis van uw laatste pensioengrondslag (uw salaris van 1 januari, gemaximeerd op EUR 100.000 (2015), minus de franchise) voordat u arbeidsongeschikt werd, maar die pensioengrondslag wordt ieder jaar verhoogd met de prijsindex. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan wordt uw pensioenopbouw naar rato (naast het arbeidsgeschikte deel) voortgezet. Ook het partnerpensioen en wezenpensioen blijven gewoon verzekerd.

Bent u eenmaal uit dienst van ARCADIS en neemt uw arbeidsongeschiktheidspercentage daarna toe, dan wordt de opbouw van uw pensioen niet herzien. Na ontslag bij ARCADIS dient u (of uw nieuwe werkgever) dus te zorgen voor het eventueel verder opbouwen van pensioen bij toenemende arbeidsongeschiktheid. Bij afname van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt de verdere opbouw bij het pensioenfonds echter wel verlaagd. Immers, u kunt dan zelf weer meer inkomen en bijbehorende pensioenopbouw uit arbeid verwerven. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en blijft u voor het resterende deel werken bij ARCADIS, dan wordt de opbouw van uw pensioen ook voortgezet. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent hoeft u geen premie meer te betalen. Het andere (arbeidsgeschikte) deel komt natuurlijk wel gewoon voor rekening van uw werkgever en uzelf. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% wordt de verdere pensioenopbouw volledig door uw werkgever betaald. Ook u als medewerker blijft dan uw volledige deel van de pensioenpremie bijdragen.

Disclaimer| Copyright 2011 ActuIT